Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím používajícím k prodeji internetový obchod na adrese www.clinia.cz/sk  na straně jedné (dále ‚prodávající‘) a kupujícím na straně druhé (dále ‚kupující‘). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit na internetových stránkách obchodu a zejména pak před objednáním, tj. před odesláním své objednávky. Kupující odesláním své závazné objednávky současně potvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí, a že se s nimi seznámil.

Prodávajícím je

AZE Technologies s.r.o.

IČ 26372321, Telefon: +420 704 346 345, E-mail: info@clinia.cz

Adresa obchodu: www.clinia.cz/sk, (dále jen ‚internetový obchod‘)

1.2  Stanovení pojmů

Spotřebitelem se rozumí kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupujícím, který není spotřebitel  se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Smlouvou kupní se rozumí smlouva podle občanského zákoníku, kde smluvními stranami jsou na straně jedné kupující a na straně prodávající.

1.3 Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen ‚kupní smlouva‘).

II. Uzavření smlouvy

2.1 Závazným návrhem na uzavření smlouvy kupujícího s prodávajícím je vyplněná a z internetového obchodu odeslaná objednávka kupujícího. Závazný návrh na uzavření smlouvy s prodávajícím může kupující učinit též prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Kupující je svým návrhem na uzavření smlouvy vázán po dobu 21 dnů od odeslání své objednávky.

Po obdržení objednávky kupujícího odešle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce potvrzení o doručení objednávky, které není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Smlouva se stává uzavřenou až vlastní akceptací návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím. Za uzavření smlouvy ze strany prodávajícího se považuje odeslání zboží kupujícímu.

Kupující má právo zrušit svou objednávku, respektive zrušit svůj návrh na uzavření smlouvy bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží prodávajícím. Zrušení své objednávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu e-mailem a nebo telefonicky. V případě, kdy kupující ruší objednávku zboží, které již prodávající pro kupujícího objednal, tak je stanoven stornovací poplatek ve výši 50% z prodejní ceny zboží.

Objednávku neboli návrh kupní smlouvy může kupující doplnit až do okamžiku předání zboží dopravci. Smlouva je uzavřena v českém jazyce a je archivována pouze po nezbytnou dobu potřebnou k uzavření daného obchodního případu.

2.2 Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či je doplňovat. Učiněnými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.3 Internetový obchod www.clinia.cz/sk obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících specifikací a informací:

a) původní název produktu
b) fotografie produktu; přitom mohou být vystaveny fotografie, které se mohou lišit například v  balení produktu
c) specifikace produktu podle jeho povahy; pro posouzení produktu je rozhodující jeho popis a parametry
d) cena produktu; je vždy uvedena jako cena konečná, která nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu, přičemž nabídka zboží a jeho cena zůstávají v platnosti po dobu, do kdy jsou zobrazeny veřejnosti v nabídce internetového obchodu s kladnou informací o jeho skladovosti.

2.4 Veškeré nabídky zboží umístěné na webovém rozhraní internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.

2.5 Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o nákladech spojených se zabalením a dodáním zboží kupujícímu. Informace o těchto nákladech platí pouze v případech, kdy je objednané zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

2.6 Za účelem uzavření kupní smlouvy je kupující povinen v objednávce a při registraci svého účtu uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto údaje aktualizovat vždy při jejich změně. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn jeho uživatelským jménem a heslem. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit a to zejména v případě, kdy se kupující dopustí porušení kupní smlouvy a nebo těchto obchodních podmínek.

2.7 Na základě registrace svého účtu kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a obchodních sdělení na zadanou elektronickou adresu.

2.8 Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být na webovém rozhraní dostupný nepřetržitě. Účet kupujícího nemusí být přístupný zejména po dobu nutnou na údržbu hardwarového a softwarového zařízení prodávajícího a nebo na nutnou údržbu hardwarového a softwarového zařízení třetích osob.

2.9 Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží ve stávajícím barevném provedení obalu, které může být odlišné od fotografie produktu a v případě více produktů v částečných dodávkách s čímž kupující souhlasí.

III. Odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy podle §1829 odstavce 1 Občanského zákoníku bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží.

3.2 O svém odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel informovat prodávajícího zasláním vyplněného přiloženého formuláře ‚Odstoupení od kupní smlouvy‘ poštou formou dopisu nebo e-mailem na adresu info@clinia.cz. Aby byla dodržena lhůta spotřebitele pro odstoupení od kupní smlouvy, tak postačuje odeslat písemnou žádost o ‚Odstoupení od kupní smlouvy‘ před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

3.3 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, tak mu budou prodávajícím vráceny jeho platby. Vráceny budou platby, které od prodávající obdržel kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který byl jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím. Způsob a cenu doručení zboží si volí kupující v objednávkovém kroku před odesláním objednávky. Platby budou vráceny bankovním převodem na účet kupujícího uvedený při objednání zboží a nebo na účet uvedený v žádosti ‚Odstoupení od kupní smlouvy‘.

3.4 Platba je vrácena spotřebiteli až po obdržení a kontrole vráceného zboží. Spotřebitel odešle zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy bylo odesláno prodávajícímu ‘Odstoupení od kupní smlouvy‘. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi koupeného zboží.

3.5 Spotřebitel nemůže v souladu s §1837 Občanského zákoníku odstoupit od uzavřené smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly tyto splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

3.6 Odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží částečně spotřebováno nebo u zboží, jehož charakter to vylučuje zejména z hygienických důvodů (např. kosmetické přípravky jako jsou krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, rtěnky, laky, štětce k líčení atd.).

3.7 Pokud je vrácené zboží neúplné, poškozené nebo částečně opotřebené, tak prodávající uplatní vůči kupujícímu náhradu škody.

3.8 Kupující, který není spotřebitelem od uzavřené smlouvy nemůže odstoupit.

IV. Cena

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu vyřízení objednávky;
b) bezhotovostně platební kartou;
c) v hotovosti dobírkou tam, kde prodávající umožňuje dopravu zboží na dobírku prostřednictvím přepravce;
d) v hotovosti v provozovně prodávajícího uvedené v rámci objednávkového formuláře, kupující musí být předem vyzván prodávajícím k vyzvednutí připraveného zboží;
e) slevovou poukázkou nebo dárkovým certifikátem, v případě, že nominální hodnota poukázky je vyšší než je cena objednaného zboží, tak zbytek hodnoty poukázky nebo certifikátu není refundován.

4.2 Společně s kupní cenou zboží platí kupující prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v uvedené výši. Aktuální platné ceny za doručení zboží jsou uvedeny v objednávkovém kroku a způsob doručení zboží si volí kupující.

4.3 V případě platby za zboží v hotovosti při převzetí nebo v případě platby na dobírku je cena za zboží splatná při převzetí zboží.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 48 hodin od odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že cena objednávky není připsána v této lhůtě na jeho účet. Kupující je oprávněn si zboží převzít až po úplném zaplacení jeho ceny. Kupní smlouva je vzájemně uzavřena až odesláním zboží kupujícímu.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s přesným uvedením variabilního symbolu platby, který je sdělen kupujícímu v rámci procesu objednávky. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží a dopravy je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě uzavřené smlouvy kupujícímu účetní doklad, fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.8 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.

V. Doprava zboží

 5.1 Zboží může být kupujícímu doručeno jedním ze způsobů uvedených na stránce ‚Doprava zboží‘ a ‚Doručení a platby‘, podle volby kupujícího při objednání zboží.

5.2 Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě a při doručování zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zásilky podle výzvy dopravce. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím, například opakované doručování, nese kupující.

5.3 V případě, že je zboží doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, tak je kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen, není-li opravována lepicí páska prodávajícího a jakékoliv případné závady oznámit dopravci a uvést je do protokolu dopravce při podpisu převzetí zboží. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nebude brán zřetel.

5.4 V některých případech, například u rozměrově větších zásilek může být nutná platba předem, o které bude kupující informován po odeslání objednávky.

VI. Platební podmínky

6.1 Platbu za zakoupené zboží je možné provést některým z následujících způsobů:

a) Platba bankovním převodem, kdy po obdržení objednávky jsou odeslány na zadaný e-mail kupujícího údaje o bankovním účtu a variabilní symbol pro uskutečnění platby. Variabilní symbol musí být zadán bezchybně, teprve pak dojde ke spárování přijaté platby s konkrétní objednávkou kupujícího. Zboží platí kupující předem na uvedený bankovní účet. Zboží je expedováno po obdržení platby od kupujícího. Termín doručení zásilky na adresu kupujícího nebo na sjednané odběrné místo je sdělen v předstihu. Pokud není provedena úhrada za objednané zboží, tak není zboží expedováno.
b) Platba platební kartou, zejména Mastercard, Maestro nebo Visa.  Platba kartou je pohodlný způsob úhrady objednaného zboží. Po odeslání objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu, kde zadává své šestnáctimístné číslo karty a CVC/CVV kód. Okamžitě po autorizaci platby proběhne peněžní transakce a následně je zboží expedováno. Pracovníci internetového obchodu nemají žádný přístup k údajům o kartě kupujícího. Veškeré platební  údaje související s kartou kupujícího jsou v držení příslušné banky. Přenos dat je šifrovaný a bezpečný.
c) Platba hotovostní. V případě zájmu o osobní vyzvednutí zboží  je kupujícímu předem sdělena rezervace objednaného zboží prostřednictvím sms zprávy a nebo e-mailu a po výzvě je možné si připravené zboží  vyzvednout. Kupující platí zboží při jeho převzetí.
d) Platba dobírkou. Peníze za zboží platíte při převzetí zboží od doručovatele (DPD, Česká pošta, atd.) nebo na přepážce pošty nebo na zvoleném odběrném místě.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Vadné plnění zakládá vada, kterou má věc nebo zboží byť se jeho vada projeví později. Vadné plnění a právo kupujícího zakládá i vada, kterou způsobil prodávající porušením některé své povinnosti.

7.2 Je-li plnění z důvodu vady zboží či věci podstatným porušením kupní smlouvy, tak má kupující právo na:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) odstranění vady opravou věci;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) odstoupení od smlouvy.

7.3 Kupující sdělí prodávajícímu při oznamování vady jaký způsob odstranění vady si zvolil. Uplatněnou volbu již nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. Toto však neplatí, pokud kupující požaduje opravu vady, která se ukáže jako vada neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vadu neodstraní, tak může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

7.4 Neuplatní-li kupující své právo z vady včas, tak má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy. Je-li vadné plnění tzv. nepodstatným porušením smlouvy, tak má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.5 Pokud kupující neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, tak může prodávající dodat kupujícímu to, co chybí. Ostatní vady může prodávající odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nové věci, přičemž volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.6 Neodstraní-li prodávající vadu na věci včas nebo pokud vadu odmítne odstranit, tak může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7.7 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nové věci, pokud věc nemůže prodávajícímu vrátit v tom stavu, v jakém ji zakoupil. Toto však neplatí pokud:

a) došlo ke změně stavu na věci v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
b) kupující věc použil ještě před objevením vady;
c) kupující nezpůsobil nemožnost vrátit věc v nezměněném stavu jednáním a nebo opomenutím;
d) kupující prodá věc ještě před objevením vady nebo pokud věc spotřeboval či pozměnil při obvyklém použití, či pokud se tak stalo jen zčásti, pak vrátí kupující prodávajícímu co ještě vrátit lze a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, ve které měl z použití věci prospěch.

7.8 Pokud kupující neoznámí prodávajícímu vadu věci včas, tak pozbývá právo na odstoupení od smlouvy.

7.9 Právo z vady věci uplatní kupující u prodávajícího na adrese uvedené v těchto obchodních podmínkách a ve formuláři pro reklamaci zboží.

7.10 Po obdržení vadné věci vyplní kupující příslušný reklamační formulář, který v případě reklamované věci zašle na e-mail prodávajícího info@clinia.cz a to nejpozději do 24 hodin od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven u prodávajícího. Reklamace je vyřizována v krátké době, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení nebo vyjádření dodavatele do 30 dnů.

VIII. Práva z vadného plnění u kupujícího spotřebitele

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávané zboží nemá vady, a že v době, kdy kupující produkt převzal:

a) má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

b) se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá;

c) produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;

d) produkt je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

e) produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí koupeného zboží.

Nemá-li produkt výše uvedené vlastnosti, tak může kupující požadovat dodání nového produktu bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti produktu, tak může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li tato výměna možná, tak může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, tak má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového produktu, nebo výměnu jeho součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže produkt řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového produktu bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, tak může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový produkt bez vad, vyměnit jeho součást nebo jej opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese:

AZE Technologies s.r.o., Tupadly 68, CZ – 33901, Klatovy

Formuláře pro reklamaci zboží vyžádejte na adrese info@clinia.cz nebo na telefonu (+420) 704 346 345

IX. Zpracování osobních údajů

9.1 Prodávající AZE Technologies s.r.o., IČ 26372321  (dále jako ‚Správce‘), zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen ‚Subjekty údajů‘). Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@clinia.cz.

9.2 Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů podle těchto Obchodních podmínek.

9.3 Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:

a) plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b/ Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);

b) dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c/ GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady);

c) určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR; případně pro účely zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f/ GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu;

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování s ohledem na výše uvedené.

9.4 K účelu podle čl. 9.3 a) výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat v nezbytném rozsahu k účelu podle článku 9.3 b) a nebo 9.3 c) výše.

9.5 K účelu podle čl. 9.3 b) výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce.

9.6 K účelu podle čl. 9.3 c) výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 9.3 c) výše před skončením takového řízení. K účelu případného zasílání obchodních sdělení podle čl. 9.3 c) výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

9.7 Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými by případně uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, a kteří by pro Správce zpracovávali osobní údaje jako jeho zpracovatelé.

9.8 V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

9.9 Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.

9.10 Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto Obchodních podmínek. Kupující  odesláním objednávky uděluje prodávajícímu, společnosti AZE Technologies s.r.o., IČ 26372321  v souladu s právními předpisy souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro splnění kupní smlouvy, k usnadnění objednávek kupujícího a pro kontrolu věku zákazníka. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich Správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití.

Po uskutečnění objednávky může být předán e-mail zákazníka společnosti (například Allegro Group CZ, s.r.o.) pro účely zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby ‚Ověřeno zákazníky‘. Na uvedenou e-mailovou adresu je pak v průběhu několika dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník ohodnotit kvalitu služeb s čímž kupující souhlasí.

Kupující vstupem na webové stránky www.clinia.cz/sk souhlasí s ukládáním cookies a pixelových tagů v počítači.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 1. 2020

10.2 Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky měnit.

10.3 Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.4 Záruka za jakost v případě kupujícího, který není současně spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není současně spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

10.5 Ceny zboží a platnost nabídky

Prodávající není plátcem DPH. Všechny ceny výrobků a nebo jím nabízených služeb již zahrnují platnou DPH. V případě, že se DPH prodávajícímu do uzavření kupní smlouvy nebo do odeslání zboží na vstupu změní, tak je kupující povinen uhradit nedoplatek kupní ceny. Prodávající zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou, kam je možné uhradit kupujícímu nedoplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je daňový doklad, faktura. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.

10.6 Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje při prodeji různé druhy slev, například akční, věrnostní, objemové, za doporučení  a podobně. Každá poskytnutá sleva má pravidla pro své užití.

Prodávající nabízí také slevové kupóny v různých hodnotách. V případě, že bude slevový kupón a nebo sleva uplatněna v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kupónu, tak má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy nebo bez uplatněného kupónu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou pod odkazem na webové stránky, kde jsou pravidla slevy popsána a nebo jsou dostupná na vyžádání u prodávajícího. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, tak platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu nebo kupón je možné uplatnit pouze jednou, pokud u něj není výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že slevu uplatní kupující, který není současně spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy nebo kupóny, tak má prodávající právo takové uplatnění slevy odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, tak se vzniklý rozdíl nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

10.7 Elektronická faktura

Kupujícímu je vystaven doklad o nákupu formou elektronické faktury. Tuto fakturu si může kupující stáhnout z odkazu zaslaného v e-mailu o potvrzení objednávky nebo je faktura v e-mailu přímo přiložena. Elektronická faktura je k dispozici ke stažení v uživatelském účtu a kupující o ni může požádat prostřednictvím e-mailu na adrese info@clinia.cz.

10.8 Závěrečná ujednání

Objednávka spotřebitele je po doručení prodávajícímu archivována jako návrh na uzavření kupní smlouvy za účelem jejího splnění. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z procesu vytvoření objednávky. Kupující má možnost kontrolovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním své objednávky. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku jako je internet, telefon a podobně pro uskutečnění objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci.

V případě sporu je subjektem k vyřizování stížnosti kupujícího Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, která je zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

Odchýlení se od těchto Obchodních podmínek je možné pouze písemným souhlasem obou stran.